Rädda en skog i Hitis skärgård, Finland
Save a forest in the Hitis archipelago, Finland

Nytt


Om ossVälkommen och tack för att du är här. Vi är en liten grupp skärgårdsbor på Hitis - Rosala, som försöker göra något för att rädda den naturliga skogsmiljön i skärgården. Vi vill verka för biologisk mångfald på öarna, skog i naturtillstånd och att människan skall kunna finnas nära naturen utan att skada den. Det finns mycket få urskogar kvar på dessa öar, de kan nu räknas på en hand. Vi strävar efter olika sätt att kunna skydda dem. Och vi vill arbeta för att mera skog skall lämnas i naturtillstånd. Vi vill verka b.l.a genom att sprida information till skogsägare, om hur de kan skydda sin skog mot kompensation. Vi vill även sprida information om naturens positiva inverkan på människans hälsa. Om hur människan är en del av naturen, och vad som händer oss när vi får vara nära orörda skogar, mossa, skärgårdens klippor och vatten. Vi hoppas att detta skall vara en möjlighet för alla också i framtiden.

Samarbetspartners: KONSTSAMFUNDET. Stiftelsen för naturarvet sr.  Skogscentralen Kemera. Metso programmen. 

Föreningen: Hitis & Rosala Naturskydd rf.
Vi är en allmännyttig, icke kommersiell organisation.
Våra mål är: Skyddandet av skogar och skärgårdsområden i gamla Hitis kommun området.
Förbättra människans hälsa och wellness genom tillgång till natur.
Sprida information om olika möjligheter som skogsägare har, att kunna skydda sin skog och bli kompenserade för det.
Styrelsemedlemmar: Heidi Fihlman, Hanna Vuorio-Wilson, Julia Fihlman-Granholm.


Skogen nu och då


Skogen nu och då

Minns du din barndoms skog?

Ännu för 25 år sedan bestod öarna till största delen av skogar i naturtillstånd, det var svårt och dyrt att idka skogsbruk då färjorna inte tog större bilar, eller bilar överhuvudtaget, i någon större mängd. Bortsett från någon enstaka gång då en skosägare beställde ut en pråm till öarna för att idka skogsbruk, så skötte byborna sina skogar själv. De tog ved och virke enligt behov, på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden och naturliga skogsmiljön kvarstod. Sommargäster kom hit för att slappna av och njuta av lugnet, här var få människor och mycket natur. Bär och svamp plockare kunde gå flere timmar från ställe till ställe.

Hitis och Rosala har en areal av ca 12 km² (*karttapaikka)

En liten del av detta har länge varit själva byarna, och sedan några bostäder med tillhörande tomt mellan byarna i skogen. Och resten var klippor, skogar och kärr i naturtillstånd.

Av detta finns det just nu kvar enbart ca 53 hektar (0,53 km² ) skogar i naturtillstånd. (*Detta kom vi fram till genom att omringa naturskogarna på karttapaikka).

1994 kom Aura att börja trafikera mellan Kasnäs och Långnäs, och det medförde mycket förbättringar på öarna. Då underlättades även skogsbruket betydligt.
Vi har nu numerösa kalhyggen på öarna, och resten är ung ekonomiskog, eller gallrat och plogat så att mossa, lingonris och annan växtlighet i skogen förstörts, eller på annat sätt gallrat på sådant sätt att det är mycket svårt att röra sig i skogen.

Skogsägaren har rätt att fatta alla beslut vad gäller sin egendom, detta är som det skall vara. Skogsägaren har också rätt till all information innan han/hon fattar dessa mycket viktiga beslut.
När kontakt uppstår mellan skogsägaren och en firma för skogsbruk, borde alla alternativ diskuteras. Speciellt om det inte är fråga om ekonomiskog, se info här. Det är många som hugger sin skog för att de tror att de måste följa skogsvårdsplanen, eller för att de behöver inkomst till att betala t.ex skatter. Du behöver inte följa skogsvårdsplanen, den är frivillig. Och du behöver inte hugga ner den gamla favoritskogen för att betala arvskatten. Om du så vill, så har du också andra möjligheter. :)

En ny situation för våra öar.

Från att ha haft nästan enbart skogar i naturtillstånd, eller mycket lätt gallrade skogar som ägaren skötte själv, så har vi nu alltså en fullständigt ny och unik situation för skogarna på Hitis Rosala.

Och det ända som aldrig förändras, är att allting förändras. Men det är upp till oss att bestämma hur.

Kanske kan vi hitta en mellanväg någonstans mellan förbättrade ekonomiska möjligheter till skogsbruk, och förbättrade ekonomiska möjligheter att spara naturskog? Kanske kan visionen vara både några gallrade ekonomiskogar som får växa mellan avverkningar, och att vi lyckas spara de skogar i naturtillstånd som ger våra öar skönhet och ett unikt naturvärde? Urskog som växer ute på skärgårdsholmar finns det inte mycket av i världen, det kan ge oss status internationellt och turister som söker den orörda naturen.

Det kan också ge oss något som människor. Om du har valt att leva och bo i skärgården, så är det troligen åtminståne i någon mån för att du uppskattar att leva i närhet med naturen, och du är stolt över våra öar. Låt oss värna om dem tillsammans.Framtiden ?Just nu är skogsområdena i stor utsträckning i övergång mellan den äldre och yngre generationen, och på grund av arvskatt säljs mycket mark eller skogar avverkas och säljs. Skogs- och strandområden säljs också till turister och sommargäster, eftersom efterfrågan på sommarstugor i skärgården är hög. Vi konkurerar nu med allt detta.

Om vi inte lyckas skapa någon form av naturskyddat område på öarna, kommer det längre fram troligen inte att finnas några naturliga skogar, bara lite ekonomiskogar. Men mestadels kommer öarna att vara bebyggt landområde. Och det kommer inte att finnas några områden i anslutning till havet alls, som gränsar till skogar eller obebyggd mark. De kommer alla att säljas som tomter för privatbyggda sommarstugor.

För varför skulle någon landägare välja att spara skog och strand bara för skogens och naturens skull? De flesta kommer förr eller senare att välja vinst, av ekonomiskt tvång eller annors av praktiska själ. Om vi kunde hitta ett sätt för skogsägaren att skydda sin skog, och få samma ekonomiska fördelar? Det är nu som vi tillsammans borde skapa ett område på öarna som alltid förblir i naturtillstånd. Så att vi kan vara säkra på att alla i framtiden skall ha tillgång till en skog där alla får finnas. Och en strandklippa som ingen äger, där våra barnbarn kan sitta i lugn ensamhet och se på solnedgången, med en stor susande skog bakom sig, så som vi alltid har kunnat göra.

Skärgården i Finland är unik. Och öarna i den är vanligtvis små och nära varandra. Den typ av natur och biologisk mångfald som vi har här finns inte någon annanstans. Just nu är öarna i en övergångstid. Vi hoppas kunna rädda några av våra naturliga skogar och öar för framtiden.


Framtiden ?

Vad vi kan hjälpa med


Vad vi kan hjälpa med

Har du en skog som du tycker om, och har lämnat utanför modernt skogsbruk. Som vi alltid brukat göra i skärgården, så har du kanske skött om den själv, tagit lite ved till hemmet och i stort sätt hållit ögonen på den. Du kanske anser att det är ditt ansvar är att sköta den för kommande generationer skärgårdsbor.

Vi kan reda ut vilka alternativ som finns för dig och din skog. Sen när du fått all information kan du självständigt bestämma vad som känns rätt.

Du har säkert hört, att du mot ersättning har möjligheter att skydda skogen för ett visst antal år, eller att helt och hållet sälja den till någon naturvårds organisation till gängse värde.

Det du inte vet, utan att ta kontakt med dessa instanser, är ifall din skog har tillräcklig biologisk mångfald för att passa in i deras program, eller exakt vilka summor de erbjuder dig för att skydda din skog för viss tid. Eller vilken organisation som skulle kunna vara intresserad av att köpa den och för vilka summor. Eller vad du hamnar att betala skatt på, och vad som räknas som skattefri inkomst. Detta kan du lätt få reda på själv, men om du vill så hjälper vi till.

Skydda din skog mot ersättning


Vi i föreningen Hitis & Rosala Naturskydd, är själva skärgårdsbor, och tror på skogsägarens rätt att bestämma och fatta beslut om sin egendom.

Därför har vi här listat enbart metoder som grundar sig till 100 % på skogsägarens frivillighet, och som betalar ordentliga ersättningar, eller som erbjuder sig att köpa skogområden för gängse värde.

Om du har en skog som du tycker om, och gärna skulle hålla i naturtillstånd, så har du flere olika alternativ till ersättning.


Metso

Du kan göra en tillfällig fredning på ett bestämt antal år: 
Du kan göra ett avtal med NTM centralen för att skydda skogen i 20 år, då är ersättningen skattefri för privata skogsägare. Då förblir du ägare och när tiden för skyddet tagit slut kan du bestämma om du vill fortsätta skydda skogen för ytterligare ersättning, eller om du vill avsluta programmet.
Du kan göra ett miljöstödsavtal med Skogscentralen Kemera på 10 år. På miljöstöd betalar skogsägaren kapitalskatt. Du förblir ägare men lovar att inte avverka skogen på bestämd tid. Som ungefärligt exempel kan nämnas att ett område på ca 2 hektar, som skyddas 10 år, kan ge dig ca 5000 euro. Läs mer om Skogscentralens miljöstöd här. 

Du kan också välja en permanent fredning, och göra din skog till ett naturskyddsområde: 
Vid en permanent fredning är ersättningen förståss större. Du kan välja mellan att freda området med hjälp av NTM centralen, men förbli ägare, och då är ersättningen skattefri. Eller du kan välja att helt och hållet sälja området till NTM centralen för gängse värde, och då är affären skattefri för skogsägaren.

Metso är speciellt intresserade av skogar där det finns rikligt av olika arter eller våtmark, och äldre i stort sätt orörd skog. Men alla skogar kan intressera om dom inte helt nyligen är avverkade, och där finns lite biologisk mångfald kvar.

Läs mer om Metso-programmen här.


Det är enkelt att via webben fylla i ett formulär och be om en offert för fredning av din skog, du förbinder dig inte till något. Du får också hemskt gärna ta kontakt med oss, så hjälper vi dig att få fram mera information.

pdf komprimerad information från Metso

Video

Stiftelsen för naturarvet sr (Luonnonperintösäätiö)

En privat stiftelse vars syfte är att skydda gamla skogar, grundar sig på frivillighet. Sen de grundades 1995 har de skyddat 104 skogsområden. De köper skogar av intresse till marknadsvärde, och skyddar dem genom naturvårdslagen. Skogarna har dubbelt skydd genom naturskyddslagen och stiftelselagen. Stiftelsen fungerar till 100 % genom donationer.
De är mycket intresserade av att köpa gamla skogar i Södra Finland, då merparten av deras skyddade skogar finns högre upp i Finland. Mer om dem här. 

Skydda din skog mot ersättning

Kontakta oss


  • Hitis & Rosala Naturskydd rf
  • Kyrkbacksvägen 23 B, 25940 Hitis, Finland

quotes


Stadgar


Stadgar

Stadgar

1. Föreningens namn och hemort.
Namn: Hitis & Rosala Naturskydd rf.
Hemort: 25940 Hitis, Finland.

2. Föreningens ideella syfte och verksamhetsformer.
2.1. Ideellt syfte: Att verka på öarna i f.d. Hitis kommun för biologisk mångfald och skog i naturtillstånd.
2.2. Verksamhetsformer: Sprida information om olika naturskyddsprogram. Och att sprida information om naturens positiva inverkan.

3. Medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan.

4. Föreningen har ingen anslutnings- och medlemsavgift.

5. Styrelse.
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som har en ordförande och 2-8 andra ordinarie ledamöter samt 0-8 suppleanter som alla utses vid årsmötet. Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande och utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denna är förhindrad, på kallelse av vice ordföranden när de anser att det behövs eller när minst hälften av styrelseledamöterna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess ledamöter, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller jämnt, avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

6. Tecknande av föreningens namn.
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, var för sig.

7. Räkenskapsperiod.
Föreningens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår.

8. Föreningens möten.
När styrelsen eller föreningens möte så beslutar, är deltagande i föreningens möte också möjligt per post, genom datakommunikation eller med hjälp av något annat tekniskt hjälpmedel före eller under mötet. Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag i januari-maj. Vid föreningens möten har varje medlem en röst. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

9. Kallelse till föreningens möten.
Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast en dag före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem per post, telefonmeddelande eller per e-post.

10. Årsmöte.
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
10.1. mötet öppnas.
10.2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
10.3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras.
10.4. föredragningslistan för mötet godkänns.
10.5. bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras
10.6. beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga.
10.7. verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgiftens storlek fastställs.
10.8. val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
10.9. val av en eller två verksamhetsgranskare och dennes suppleant/deras suppleanter eller en revisor eller två revisorer och dennes suppleant/deras suppleanter.
10.10. övriga ärenden som anges i möteskallelsen.
Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid öreningens årsmöte, ska han eller hon skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

11. Ändring av stadgar och upplösning av förening.
Beslut om ändring av stadgarna och om upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. Stadgeändringen eller upplösningen av föreningen ska anges i möteskallelsen. Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösning. Om föreningen blir upplöst används dess tillgångar för samma ändamål.