Stadgar image

Stadgar

1. Föreningens namn och hemort.
Namn: Hitis & Rosala Naturskydd rf.
Hemort: 25940 Hitis, Finland.

2. Föreningens ideella syfte och verksamhetsformer.
2.1. Ideellt syfte: Att verka på öarna i f.d. Hitis kommun för biologisk mångfald och skog i naturtillstånd.
2.2. Verksamhetsformer: Sprida information om olika naturskyddsprogram. Och att sprida information om naturens positiva inverkan.

3. Medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan.

4. Föreningen har ingen anslutnings- och medlemsavgift.

5. Styrelse.
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som har en ordförande och 2-8 andra ordinarie ledamöter samt 0-8 suppleanter som alla utses vid årsmötet. Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande och utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denna är förhindrad, på kallelse av vice ordföranden när de anser att det behövs eller när minst hälften av styrelseledamöterna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess ledamöter, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller jämnt, avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

6. Tecknande av föreningens namn.
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, var för sig.

7. Räkenskapsperiod.
Föreningens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår.

8. Föreningens möten.
När styrelsen eller föreningens möte så beslutar, är deltagande i föreningens möte också möjligt per post, genom datakommunikation eller med hjälp av något annat tekniskt hjälpmedel före eller under mötet. Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag i januari-maj. Vid föreningens möten har varje medlem en röst. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

9. Kallelse till föreningens möten.
Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast en dag före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem per post, telefonmeddelande eller per e-post.

10. Årsmöte.
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
10.1. mötet öppnas.
10.2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
10.3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras.
10.4. föredragningslistan för mötet godkänns.
10.5. bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras
10.6. beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga.
10.7. verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgiftens storlek fastställs.
10.8. val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
10.9. val av en eller två verksamhetsgranskare och dennes suppleant/deras suppleanter eller en revisor eller två revisorer och dennes suppleant/deras suppleanter.
10.10. övriga ärenden som anges i möteskallelsen.
Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid öreningens årsmöte, ska han eller hon skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

11. Ändring av stadgar och upplösning av förening.
Beslut om ändring av stadgarna och om upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. Stadgeändringen eller upplösningen av föreningen ska anges i möteskallelsen. Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösning. Om föreningen blir upplöst används dess tillgångar för samma ändamål.