Varför skydda skogarna i skärgården?

Av: Panu Kunttu, ledande skogsexpert, agronomie- och forstdoktor

Skärgårdens skogar har många speciella egenskaper. Många arter och livsmiljöer som finns i skärgården, förekommer inte någon annanstans i Finland. Därför är det av största vikt att värna om skärgårdens skogar och säkra deras framtid.  

Många av skogarna på de små öarna är bättre bevarade än de på fastlandet, vilket lett till att de utvecklats till gamla skogar med större artsammansättning, naturvärden och särdrag som blivit sällsynta på andra håll. Här finns en fin möjlighet för skärgårdens skogsägare att visa vägen, och ta ansvar för hur dessa unika miljöer kan sparas för framtiden. I södra Finland är de flesta skogarna privatägda och skogsskiftena relativt små. Det är därför som skogsägares bidrag och samarbete behövs för att öka mängden skyddad skog. Tillsammans kan skyddet av dessa intilliggande skogsskiften uppnå ett ekologiskt effektivt nätverk av skyddade områden. 

Mer än 800 djurarter, växter och svampar som lever i våra skogar är utrotningshotade, och så är också nästan 80 procent av skogstyperna.Som ett resultat av årtionden av intensivt skogsbruk befinner sig den finska skogsnaturen i en svår situation. Till och med arter som tidigare har varit helt vanliga i våra skogar minskar nu snabbt, p.g.a hotade livsmiljöer. T.ex Talltitan, som tidigare var en av våra vanligaste skogsfåglar, har minskat radikalt och är idag klassad som en starkt hotad art. De främsta orsakerna till detta är skogsavverkning och skogsbruk, eftersom det har lett till att urskog och skogar i naturligt tillstånd har reducerats till ett minimum. 

Gamla skogar och deras karaktärsdrag, som stora jätteträd, mycket gamla träd, olika trädarter och rikligt förmultnande ved, är livsvillkoret för en stor del av skogens arter. T.ex är ca 5000 arter beroende av död ved, men mängden död ved i skogen har minskat med 95 procent på grund av skogsbruk.  

Det är möjligt för skogsägaren att få ekonomisk ersättning för att skydda skogen. Staten upprätthåller Metso-programmet, vilket erbjuder skogsägare ersättning för skyddandet av sin skog och dessutom en ersättning enligt trädbeståndets värde, för de skogsområden som uppfyller de Naturvårdsbiologiska urvalskriterier inom METSO-handlingsplanen. Inkomsterna är dessutom skattefria för skogsägaren! I den skyddade skogen kan du fortfarande röra dig, plocka svamp och bär etc. Skogen skyddas enligt finsk naturskyddslag, och förblir där kvar för dig och dina efterkommande att njuta av. 

Rekreation och rörelse i skogarna ger också betydande hälsofördelar för skogsvandraren, och studier visar att människor föredrar att vandra i naturliga skogar. 

Att skydda skogar är också en klimatåtgärd, eftersom gamla skogar är stora kolsänkor. Kol finns bundet både i trädens stammar och i jordmånen. Fastän skogen åldras så fortsätter kolbindningen. De gamla skogarna fortsätter att vara kolsänkor i och med att även gamla träd binder kol och nya plantor ständigt växer upp i skogen. Fastän trädet dör, så frigörs kolet mycket långsamt ur den robusta stammen och den fungerar fortfarande som ett kollager.
Genom att skydda skogen kan vi samtidigt stoppa artsvinnet, skydda skogens mångfald, och samtidigt bromsa klimatkrisen. Naturskydd är den bästa försäkringen som människan kan ta. Den skapar trygghet för framtiden och stabiliserar omständigheterna kring miljöproblemen i en värld i förändring.

 (Panu Kunttu, ledande skogsexpert, agronomie- och forstdoktor.) 2020